Ledtidsreducering vid Saab Training Systems Ab : Lead time reduction at Saab Training Systems AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning:

Detta examensarbete är utfört på Saab Training Systems AB i Huskvarna. Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och säljer kompletta militära träningssystem.

Syftet med arbetet var att minska ledtiderna, då korta leveranstider blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Arbetet innebar en kartläggning av nuvarande reserv- och reparationsflöde samt att identifiera problem och komma fram till förbättringsförslag.

Vidare har vi studerat reservdelslagrets lagernivå och dess kapitalbindning.

Arbetet genomfördes med hjälp av intervjuer med berörd personal, observationer, enkätundersökning samt statistiska studier. Vi har även arbetat med Supply Chain Operations Reference Model som är en öppen referensmodell med vars hjälp man kan kartlägga, förändra och optimera sin verksamhet.

Saab Training Systems har som mål att ledtiderna för reservdelsflödet och reparationsflödet skall vara 14 dagar, men i själva verket är det inte så. Dessa ledtider är idag längre, hur långa är dock oklart.

De långa ledtiderna beror främst på att i flödena förekommer det mycket passiv tid. Tiden uppstår bland annat i väntan på transport men även som en konsekvens av att företaget för tillfället har mycket att göra.

För att reducera ledtiderna bör Saab Training Systems i första hand reducera den passiva tiden.

Saab Training Systems bör sänka sina lagernivåer för att frigöra bundet kapital vilket leder till att de minskar risken att produkterna minskar i värde eller blir inkuranta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)