Uppfattningar om Trageton- metoden. En fallstudie om en läs och skrivinlärningsmetod med datorn som verktyg. Kursansvarig institution: IPD

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning:  Vilka uppfattningar har lärarna av arbetet med Trageton metoden?TeoriI litteraturgenomgången presenterar vi en liten del av vad våra styrdokument säger kopplat tillvår studie. Vi presenterar även de olika lärandeteorierna som förekommer i pedagogiskasammanhang. Vi ger även en inblick i de två paradigm som representerar de två synsätten påläs- och skrivinlärning, det syntetiska och analytiska. Under dessa synsätt presenterar vi sedantvå forskares motsatta syn av ämnet samt beskriver några få metoder som går under vartderatankesystem.MetodSom metod har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för att finna svar på vårafrågeställningar. Frågorna formulerade vi efter att ha varit i kontakt med rektorn på den skolavår studie utförts i och när syftet längre fram blivit bestämt. I vår studie har vi haft tillgång tillatt intervjua tre lärare och tio elever ur en och samma skola som arbetat med Trageton-metoden under tre år.ResultatVår studie visar att samtliga lärare använder sig av metoden som ett komplement i den tidigaläs- och skrivinlärningen. De förespråkar för att alla lär på olika sätt och det är viktigt att manskall ta hänsyn till detta. Två av lärarna uttrycker även vikten till glädjen och lusten iundervisningen då det påverkar elevernas egen glädje och lust till en lyckad läs- ochskrivinlärning. Detta kan vi uppfatta delvis ligga till grund för att lärarna använder metodensom komplement också då en av lärarna inte ”fallit” för metoden eller tyckt den varitrevolutionerande från upp starten. De tekniska problem som ständigt verkade återkomma kantyckas påverka lärarnas motivation av arbetet med Trageton- metoden också. Vidare finnerlärarna att arbetet med Trageton- metoden vara ett hjälpmedel framförallt för elever medmotoriska svårigheter vid datorskrivandet. Resultatet av studien är begränsad då lärarna ocheleverna endast arbetat med metoden i tre år samt att de inte använt sig av renodlad Trageton-metod. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)