Här idag - Borta i morgon : En kvalitativ fallstudie om vilka möjligheter och risker pop-up butiker kan medföra för ett varumärkes image och identitet.  

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Titel: Här idag- borta imorgon. En kvalitativ fallstudie om vilka möjligheter och risker pop-up butiker kan medföra för ett varumärkes image och identitet.   Författare: Amanda Andersson och Frida Andersson   Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Detaljhandel och Service Management, Linnéuniversitetet, VT 2019. Syfte och forskningsfrågor Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt pop-up butiker kan stärka ett varumärkes image och identitet samt vilka risker konceptet kan medföra ur ett varumärkesperspektiv inom detaljhandeln.   Forskningsfrågor: ·     Varför väljer Företag att öppna pop-up butiker? ·    Vilka möjligheter och risker finns det med att öppna pop-up butiker utifrån ett varumärkesperspektiv? ·     På vilket sätt kan pop-up butiker bidra till att stärka befintliga relationer mellan varumärken och konsumenter? Metod I studien tillämpades en kvalitativ fallstudie av inredningssektorn. Det empiriska materialet baseras på åtta semistrukturerade intervjuer av personer med kunskap om pop-up butiker.       Slutsatser Pop-up butiker kan stärka ett varumärkes och identitet image genom att det ger varumärket en fysisk närvaro där de får chansen att förtydliga sitt varumärke. Den största risken ligger i om var pop-up butikerna inte följer varumärkets övriga helhet samt om varumärken öppnar överallt vilket kan urvattna varumärket.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)