Hur hanterar lärare elevers olika nivåer i läsundervisning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Det finns flera sätt att lära sig att läsa men för många barn är det en komplex process som både lärs in i och utanför skolan. Barn lär dessutom på olika sätt vilket gör att läraren i svenska måste ha olika pedagogiska redskap för att kunna möta barnens olika nivåer i läsundervisningen. En del barn har knäckt läskoden innan de börjar skolan. Som lärare behöver man kunna anpassa metoderna efter varje barns förutsättningar och behov. Alatalo (2011) betonar det förebyggande arbetet dvs. tidiga insatser och anpassningar för att inget barn ska riskera att få lässvårigheter. Det pedagogiska arbetet utgör en av det mest betydelsefulla faktorerna för att elever ska utveckla god läsförmåga. Resultat från den senaste Pisa undersökningen 2019 visar att svenska elever presterar allt bättre i läsförståelse och ligger nu över OECD genomsnittet. Det svenska resultatet har gått upp stadigt sedan 2015. Men allt ser inte positivt ut, bl.a. ökar klyftorna i svensk skola. Dessutom var det 11% av eleverna som uteslöts ur undersökningen. Den här översikten fokuserar på vad nationell och internationell forskning visar om hur lärare hanterar elevers olika nivåer i läsundervisningen i grundskolans tidiga år och vad forskningen säger är gynnsamma arbetssätt när lärare hanterar elevers olika läsnivåer. Som blivande svensklärare är jag intresserad av hur jag i svenskundervisningen kan arbeta med läsundervisning, närmare bestämt med elevernas olika nivåer i läsundervisningen. Forskningsöversiktens studier har insamlats genom den internationella databasen Eric (ProQuest) samt biblioteksdatabasen Libris. De studier som har tagits fram är peer reviewed granskade. Två svenska avhandlingar samt 10 internationella vetenskapliga artiklar ligger som grund för denna översikt som syftar till att visa hur lärare hanterar elevers olika nivåer i läsundervisningen. Genom den lästa litteraturen framkommer det att lärarna är nyckeln till kunskap och att det är lärarnas skicklighet som är den viktigaste faktorn för framgångsrik läsundervisning, men också att det saknas pedagogisk forskning om hur lärare hanterar elevers olika nivåer i läsundervisning. Elevfokuserad undervisning och kooperativt lärande bidrar till bättre studieresultat när man undervisar i läsning med elever som befinner sig på olika läsnivåer. Det är dock svårt att implementera dessa arbetssätt då lärarna gärna har sin traditionella lärarstyrda undervisning, menar Tarch & Pinto (2016).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)