Närståendes upplevelser när en anhörig suiciderar och tiden därefter : En analys av narrativ

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Sammanfattning: Varje år suiciderar 800 000personer världen över. I Sverige 2016 avled 1 129 personer till följd av suicid. Efter ett suicid är det ett stort antal närstående som lämnas kvar. Ett suicid kan av närstående upplevas traumatiskt och leda till en stor sorg och ett enormt lidande. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att en anhörig suicideraroch tiden därefter. Studiens resultat bygger på en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats där narrativ i en bok har analyserats. Detta resulterade i tre kategorier: Att nås av beskedet och söka förklaringar; Att klandra sig själv och känna skuld; Att det är viktigt att få dela sin sorg med andra och få stöd. Närstående har ett behov av stöd och tröst, både professionellt samt från vänner och familj. Sjuksköterskan kan hjälpa dessa personer genom att lyssna och identifiera deras styrkor och behov, på så vis kan närstående erbjudas rätt hjälp och stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)