Religion och kultur inom Idrott & Hälsa : Erfarenheter, förhållningssätt och betygsättning

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Sammanfattning: Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare inom idrott och hälsa förhåller sig till sina elevers kulturella och religiösa bakgrunder vid planeringen av lektionsupplägg och innehåll. Studien kommer även att undersöka lärares erfarenheter av detta och hur de anpassar undervisningen samt sätter betyg om en elev inte kan delta på något moment på grund av kulturella eller religiösa skäl.   Hur ser lärares erfarenhet ut av att planera och utföra undervisningen utifrån elevers kulturella och religiösa mångfald?   Hur går lärare tillväga med betygsättning för elever som inte deltar i alla moment på grund av kulturella och religiösa skäl?   Metod För att undersöka detta ämne har studien använt sig av semi strukturerade intervjuer för att samla in data. Urvalet för studien var fem lärare inom idrott och hälsa, lärarna som intervjuades har flertal års erfarenhet att undervisar för elever med varierande kulturella och religiösa bakgrunder. Det teoretiska ramverket för denna studien var en kombination av Aaron Antonovskys KASAM teori och den hermeneutiska spiralen.   Resultat & Slutsats Resultat från intervjuerna visade att de intervjuade lärarna hade en generell positiv upplevelse att undervisa för alla sina elever. Dock har lärarna stött på problem att få med alla deras elever i undervisning. Detta har då resulterat i att lärarna har fått gjort vissa anpassningar i deras undervisning som har antingen resulterat i att majoriteten av eleverna klara av kursen idrott och hälsa i årskurs 9. Trots anpassningarna så väljer elever att inte delta på undervisningen vilket resulterar i att några får betyget F.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)