"Utmaningarna sitter i väggarna" - En fenomenologisk studie om mäns och kvinnors upplevda utmaningar i ledarskap inom Polismyndigheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: En ledare har förmågan att motivera och influera för att leda organisationen framåt. Ledarskap skulle kunna involvera fler utmaningar än enbart de mest uppenbara. Polismyndigheten arbetar med målet att organisationen ska vara en spegling av samhället, motverka diskriminering, verka för allas lika rättigheter och strävar efter ett tillvaratagande av den kompetens som en organisation med mångfald tillför. Med bakgrund av detta är uppsatsens syfte att beskriva och analysera mäns och kvinnors upplevelser av ledarskap i en polisiär kontext med avseende på utmaningar. Uppsatsen utgår från en fenomenologisk metodansats där datainsamlingen utgörs av sex kvalitativa intervjuer. Analys av empiri har vidare kategoriserats utifrån de essenser som identifieras och presenteras under rubrikerna: “Förutsättningar för ledarskap ur ett jämställdhetsperspektiv” och “Kulturen i ett hierarkiskt uniformsyrke”. Teorikapitlet redogör för och definierar begrepp som berör ledarskap, organisations- och yrkeskultur, jämställdhet på arbetsplatsen samt kompetensförsörjning. Vidare följer en teoretisk analys och diskussion där empiri och teori kopplas samman kring teman om förutsättningar för ledarskap, jämställdhet, kultur och hierarki. Slutligen presenteras avslutande reflektioner följt av förslag på vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)