Konsekvenser av fördomar och stigmatisering; upplevelser hos personer som är återhämtade från självskadebeteende och sjukskrivning - En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Bakgrund: I samhället finns fördomar om personer som drabbas avsjälskadebeteende och sjukskrivning. Till följd av fördomarna drabbas personertillhörande dessa grupper av negativa konsekvenser i form av exempelvisstigmatisering. Syfte: Hur påverkas personer med erfarenhet avsjälvskadebeteende och sjukskrivning av sina erfarenheter efter återhämtning? Viavsåg bredda kunskapen inom området genom att studera upplevelser hos tidigaredrabbade utifrån stigmatisering, omgivningens okunskap och självstigmatisering.Metod: Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med 6 personer som harerfarenhet av självskadebeteende och sjukskrivning, som definierar sig själva somåterhämtade från problematiken sedan minst ett år tillbaka. Resultat:Stigmatisering av personer med självskadebeteende och sjukskrivning framkom iundersökningen att huvudsakligen generera negativa konsekvenser även förpersoner som inte längre lider av problematiken. Resultatet visade att erfarenheterpåverkar hur återhämtade bemöts: inom arbetslivet, i privata relationer och i andrasammanhang, att ärr orsakade av tidigare självskadebeteende kan påverkayrkesval och karriärmöjligheter, samt omgivningens reaktioner i samband medåtergång till arbetslivet då tidigare sjukskrivning och psykisk ohälsa uppdagas.Slutsats: Återhämtade personer förföljs av den stigmatisering som omgärdarsjälvskadebeteende och sjukskrivning. Trots ett vardagligt leverne, medsysselsättning och andra sociala åtaganden som är en del av livet, uppleveråterhämtade personer negativa konsekvenser inom; arbetslivet, karriärmöjligheter,relationer till kollegor och människor i privatlivet, samt sjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)