NOVA : Polisens satsning mot den organiserade brottsligheten i Stockholms län

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: John Bäckström; Peter Jörnrot; [2008]

Nyckelord: Svårare brott;

Sammanfattning:

Organiserad brottslighet har länge varit prioriterad av polisen men först på senare år har speciella strategier mot brottsligheten framtagits. 2003 startade Stockholms länspolismästare Carin Götblad projekt Nova, en satsning mot organiserad brottslighet. Rapportens syfte har varit att granska projektets resultat samt undersöka satsningens betydelse för minskningen av den organiserade brottsligheten. Nova-projektet har analyserats utifrån rutinaktivitetsteorin som betonar samspelet mellan tre komponenter, motiverad gärningsman, ett lämpligt objekt och avsaknad av kapabel väktare. För en enhetlig definition av organiserad brottslighet använder EU kriterier som ska uppfyllas för att grupperingar skall anses bedriva denna brottslighet. Nova-projektet utgår från dessa kriterier och bygger på övervakning och punktmarkering av grovt kriminella i Stockholms län. Personerna är s k. Nova-markerade och är listade av lokala underrättelsetjänster. Projektets första fas pågick till 2005 och övergick sedan till Nova II som avslutades 2007. Resultaten ansågs lyckade då målen uppnåtts genom att flertalet fängelsestraff utdömts. Projektet har dock mött kritik, grundad på oklarheter i resultatredovisning och problematik vid markering. Att rätt personer markeras och att en tydligare underrättelse beträffande projektet sker är åtgärder som bör vidtas. Att målen uppfyllts kan delvis förklaras genom rutinaktivitetsteorin men även effektivt informationsflöde inom och mellan berörda myndigheter krävs

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)