Lika lär olika? : En studie av hur lärstilsanpassad undervisning påverkar lärandeeffekt i gymnasieskolans företagsekonomi.

Detta är en L3-uppsats från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

Författare: Niklas Wilandh; [2020]

Nyckelord: Lärstilar;

Sammanfattning: Genom detta utvecklingsarbete inom ramen för Kompletterande Pedagogisk Utbildning ville jag undersöka om det är möjligt att genom att skräddarsy undervisning till elevers lärstilar förbättra deras kunskaper om företagsekonomi mer än vad som skulle vara fallet om undervisningen inte matchade deras lärstilar. För att ta reda på detta kategoriserade jag två klasser i Företagsekonomi 2 baserat på deras lärstilspreferenser utifrån VAK-modellen (visuellt, auditivt och kinestetiskt) med hjälp av en enkät. En klass fick utgöra experimentgrupp och den andra kontrollgrupp. Grupperna fick sedan göra ett kunskapstest. Därefter anpassades undervisningen efter de dominerande lärstilspreferenserna för experimentgruppen. Kontrollgruppen fick enhetlig undervisning. Därefter fick grupperna göra om samma kunskapstest. Antagandet var att experimentgruppen förbättrat sitt resultat mer än kontrollgruppen. Resultatet visade dock att experimentgruppen hade förbättrat sig med i genomsnitt 10,4 poäng medan kontrollgruppen förbättrat sig med i genomsnitt 13,2 poäng.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)