Patienters upplevelser i samband med ren intermittent kateterisering vid inkomplett blåstömning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Ren intermittent kateterisering (RIK) är ett behandlingsalternativ för neurogen blåsrubbning/inkomplett blåstömning såsom Multipel Skleros, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskador och överflödesinkontinens. Neurogen blåsrubbning innebär en neurologisk sjukdom eller skada på nervsystemet som påverkar de nedre urinvägarnas normala funktion. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser i samband med RIK vid inkomplett blåstömning. I samband med RIK-behandlingen uppstod känslor som chock, förnekelse, rädsla och maktlöshet hos patienten. De emotionella känslorna rädsla och oro handlade främst om oro för smärta, att få sina urinvägar skadade samt uppkomst av urinvägsinfektion och faktisk smärta. I studien framkom det en önskan från patienternas sida avseende förbättrad information och utbildning av vårdpersonalen. Detta skulle kunna öka patientens förståelse för sin kroppsliga funktionsnedsättning och bidra till bättre följsamhet av RIK. Studien tydliggör att sjuksköterskan upplevs ha en viktig roll för att förebygga negativa känslor och upplevelser som kan uppstå hos patienten vid RIK-behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)