Vidareutveckling av sorteringsarm

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Denna rapport behandlar genomförandet av ett examensarbete på högskolenivå inom maskinteknik vid Högskolan i Borås. Examensarbetet har utförts för SGA Conveyor Systems, som tillverkar och säljer system för en effektivare pakethantering. Målet med examensarbetet var att utveckla en befintlig sorteringsarm, för att på så vis förbättra paketflödet. Den vidareutvecklade sorteringsarmen skulle presenteras i form av ett visuellt koncept ritat i programvaran Autodesk Inventor. Konceptet skulle vidareutvecklas till den utsträckningen att konceptets funktionalitet kunde påvisas. Vidare skulle konceptet presenteras med rimliga rekommendationer för drivning med mera. Under projektets inledande tid togs beslut för vidareutvecklingens inriktning. Beslutet var att sorteringsarmen skulle driftsättas i form av ett drivande band. Arbetet började med att bransch relaterad litteratur studerades. När en tillräckligt stor kunskapsbank hade byggts upp var nästa steg att tillsammans med uppdragsgivaren ställa krav på den stundande produkten. Med kravspecifikationen som utgångspunkt kunde sedan lösningsförslag genereras i form av koncept. Det mest lämpliga konceptet valdes ut och vidareutvecklades sedan inom ramen för arbetets målsättning. Examensarbetet resulterade i att ett visuellt koncept kunde presenteras för uppdragsgivaren. Konceptet uppfyller de uppställda kraven i stor utsträckning och möjligheten för en implementering kan anses trovärdig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)