HUR LYCKAS EN SKOLA MED ETT (O)FÖRVÄNTAT BRA RESULTAT? En fallstudie om organisering och samverkan kring elever i behov av stöd i matematik på en mångkulturell F–9 skola

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att ur ett relationellt perspektiv synliggöra hur en mångkulturell skola organiserar matematikundervisningen och hur personalen samverkar kring elever i matematiksvårigheter. Studien bidrar med kunskap om hur en mångkulturell skola skapar möjligheter för elever i behov av stöd i matematik. Studien söker också utforska hur relationella aspekter av läraryrket framträder. Ett särskilt sökljus riktas mot framgångsfaktorer som kan stödja en inkluderande matematikundervisning.Teori: Den teori som ligger till grund för denna studie är relationell pedagogik (Aspelin & Johansson, 2017; Bingham & Sidorkin, 2004), vilket är ett relationellt perspektiv på undervisning. Inom detta relationella fält har Pedagogiskt Relationellt Lärarskap, PeRL, (Ljungblad, 2019, 2016) använts.Metod: Studiens empiri har samlats in genom en kvalitativ metod där intervjuer och klassrumsobservationer har använts. Totalt har elva intervjuer genomförts och sju klassrumsobservationer. Olika professioner finns representerade från skolan i intervjuerna: matematiklärare, speciallärare i matematik, specialpedagog, socialpedagog, studiehandledare samt rektor.Resultat: Studiens resultat presenteras i tre teman. Det första temat är Att möta elever i behov av stöd. Den mångkulturella skolan möter elever i behov av stöd genom att tidigt upptäcka elever i matematiksvårigheter, arbeta utifrån ett årshjul av matematikundervisningen samt utgå ifrån mångfald, vilka kan ses som olika möjliga framgångsfaktorer. Organisera för framgång är det andra temat. Generellt visar resultatet på en tydlig samsyn kring utmaningar i verksamheten, vikten av specialpedagogisk kompetens och studiehandledarens roll på skolan. Det tredje temat Välfungerande relationer lyfter fram att skolan har ett tydligt relationellt ledarskap, det finns en väl fungerande organisation kring den kollegiala samverkan. Resultatet visar också att personalen lägger mycket tid och kraft på att utveckla hållbara lärare-elevrelationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)