Den militära nyttan med Sweccis vid planering av en insats

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan

Författare: Martin Johansson; [2013]

Nyckelord: Militärteknik; Sweccis; Ledning; Ledningssystem;

Sammanfattning: På operativ och högre taktisk ledningsnivå inom den svenska Försvarsmakten användsidag ledningssystemet Sweccis, Swedish Command and Control Information System.Detta system kan användas till planering och genomförande av insatser inom riketsgränser. Sweccis samlar ett antal funktioner, exempelvis en kartfunktion, ettgeografiskt informationssystem, en logistik-funktioner och en portal förinformationsspridning, i ett system. Till skillnad från tidigare system som använts förledning på högre nivå inom Försvarsmakten är Sweccis ackrediterat för att hanteraHemlig/Secret-information.Sweccis syftar till att möjliggöra funktionen ledning på operativ och högre taktisknivå, i enlighet med de doktriner som Sverige idag använder. Målet är att samordnafysiska faktorer, exempelvis våra arméförband, för att genomföra aktiviteter som skallleda till effekter hos motståndaren. Dessa effekter skall sedan kunna utvärderas för attanvändas som grund för ett kommande genomförande tillsammans med yttre faktorer,så som en ny uppgift från en högre chef. Hur händelsekedjan från planerings tilluppföljning går till beskrivs med hjälp av OODA- och DOODA-loopen. Fokus liggerpå planeringsfasen men då övriga delar är av betydelse för planeringen kommer dessabehandlas till viss del.Sweccis är ett system som bidrar vid planering av insatser och även vid uppföljningav de order som skapats. De funktioner som finns i systemet är anpassade för denverksamhets som bedrivs inom en stab och möjligheten finns att modifiera systemetvid behov för att möta framtidens krav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)