Är nya lagen om mobilförbud i trafiken effektiv? : -En kvantitativ enkätstudie om attityder bland unga bilförare.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

Författare: Robin Elmlund; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Mobilanvändning i trafiken är ett tidigare känt problem som i många fall bidrar till omfattade olyckor, skador och dödsfall. Bakomliggande faktorer till detta beteende är något som både är intressant, viktigt och framförallt nödvändigt att undersöka. Att undersöka yngre bilförares attityder i relation till den nya lagen om mobilförbud i trafiken och om lagen anses effektiv är syftet med detta examensarbete. Då mobilanvändning globalt sett förespås öka framöver har detta varit intressant att undersöka. För att undersöka studiens frågeställning ”Upplever unga bilförare att den nya lagen om mobilförbud i trafiken är tillräckligt effektiv?” har en enkät tagits fram, där främst individer mellan åldrarna 18-26 fick möjligheten att delta. Enkätsvaren analyserades därefter i syfte att kartlägga och ge en ökad förståelse kring denna problematik. Relevanta teorier har valts ut i relation till problematikens ramar kring individers beteende såväl medvetenhet. Bakgrunden bygger i sin tur på trovärdig fakta om trafiksäkerhet kopplat till mobilanvändning i både tid och rum. Uppsatsen har en kvantitativ anda med både metod och analys, metoden har byggts på enkäter och enkätsvaren har därefter statistiskt undersökts kvantitativt i ett analysverktyg på datorn. Uppsatsen grundar sig på olika teoretiska perspektiv och känd data med fokus på mobilanvändning och trafik kopplat tillbeteende, vilket har valts ut utifrån mitt egna intresse. Det är också ett allmänt och viktigt ämne att studera i takt med det faktum att en avvikelse och distraktion från förarens körmedvetenhet snabbt kan bidra till svåra olyckor, skador och dödsfall. Lagstiftning i förhållande till mobilanvändning bakom ratten påverkar befolkningen i allmänhet. Hur mycket en lag egentligen påverkar en förares beteende kommer undersökas i syfte att få en fördjupad förståelse och kunskapsinsikt, detta för att se om lagen faktiskt räcker. Undersökningen visar att majoriteten av yngre förare är medvetna om den nya lagens existens och tror att den kommer vara effektiv, mer forskning kommer däremot krävas för att se hur effektiv lagen kommer att vara i det långa loppet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)