Kropp och hälsa – ungdomars upplevelser av vad som påverkar synen på kroppen och vad det har för betydelse för den psykiska hälsan : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Psykisk ohälsa har ökat drastiskt bland unga de senaste åren. Forskning tyder på att den ökande pressen från samhället är en bidragande orsak. Unga präglas av samhällets kroppsideal både på sociala medier och i jämförelser bland vänner. Hälsa är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen och erfordras som utgångspunkt i den här studien. Detta för att förstå hur ungdomars hälsa kan stödjas och stärkas utifrån ett livsvärldsteoretiskt patientperspektiv. Sårbarheten är större under ungdomsåren och därav även uppfattningen av den egna kroppen. Vad är det då egentligen som påverkar ungdomars syn på den egna kroppen? Syftet med studien är att uppmärksamma vetenskapliga studier som synliggör vad som påverkar ungdomars syn på kroppen samt vilken betydelse detta har för den psykiska hälsan. En litteraturöversikt har utformats som utgår från tio vetenskapliga artiklar och ligger till grund för studiens resultat. Resultatet presenteras i tre huvudteman: Samhället och sociala mediers påverkan, ohälsa och kroppsmissnöje - ett komplext samband samt relationers betydelse. Resultatet visar att det finns flera orsaker som påverkar ungdomars syn på den egna kroppen. Det framkommer att tjejer upplever kroppsmissnöje och dålig självkänsla i större utsträckning än killar. Det finns ett samband mellan kroppsmissnöje och ohälsa som i studien beskrivs som stress, ångest och depressiva symtom. Sambandet mellan dessa orsaker är komplext, och det går inte att med säkerhet att säga vad den primära faktorn är. Det krävs en öppenhet från sjuksköterskan för att ungdomen ska våga samtala kring inre oro angående kroppen, samt vilja dela med sig av tankar kring livets prövningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)