Får äldre barn återhämtning på förskolan? : En intervjustudie om förskollärarnas erfarenheter av de äldre barnens återhämtning

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka förskollärarnas beskrivningar av sina erfarenheter och tillvägagångssätt gällande de äldre barnens återhämtning i förskolan. Med hjälp av en kvalitativ metodinsamling intervjuades yrkesverksamma förskollärare för att få fram en mångfald av beskrivningar i arbetet med återhämtningen på förskolan. Studien tar hjälp av det sociokulturella perspektivet med fokus på samspelet mellan människor samt centrala begrepp, i bearbetningen och analys av insamlad data. Studiens resultat påvisar att förskollärarna anser att de äldre barnen har behov av återhämtning under sin vistelse i förskolan och att det varierar hur återhämtningen kommer till uttryck. Det framkommer att förskollärarna har olika tillvägagångssätt för att tillgodose barnens behov där balansen mellan vila och aktivitet är av betydelse. Pedagogernas förhållningssätt, miljöns utformning och vilket material barnen får tillgång till har betydelse för barnens välbefinnande. En nyckelfaktor för återhämtning är att dela barngruppen för att minska på intrycken samt bidrar till att skapa trygga relationer där förskolläraren kan se till varje barns behov. Resultatet lyfter vilan som en rutinsituation som kan möjliggöra för alla barns återhämtning under dagen beroende på hur utformningen är anpassad utifrån barnens behov. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)