Sjuksköterskans erfarenheter av och attityder till patienter med schizofreni : En beskrivande litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Schizofreni är en psykossjukdom som drabbar flera människor världen över. Syftetmed litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av och attityderpatienter med schizofreni. Metoden är en litteraturstudie med ett resultat innehållande10 vetenskapliga artiklar från databasen PubMed.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)