Vårdnadshavares uppfattning om specialpedagogens arbetsuppgifter i förskolan En kvantitativ enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka fyra slumpmässigt utvalda förskolor för att ta reda på hur stor kunskap vårdnadshavare till barn i förskoleåldern har om specialpedagogens arbetsuppgifter. De centrala frågeställningarna var: Hur stor andel av de tillfrågade vårdnadshavarna har vetskap om deras barns förskola har tillgång till en specialpedagog? Vad anser vårdnadshavarna om tillräckligheten kring informationen om specialpedagogens arbetsuppgifter? Hur önskar vårdnadshavarna att specialpedagogens insatser skulle se ut och vilken hjälp skulle de vilja ha? Studien har haft sin teoretiska ingång utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och undersökte vårdnadshavare som grupp. Vi använde oss av en kvantitativ forskningsansats med enkäter som forskningsmetod. Urvalet bestod av ett slumpmässigt urval av respondenter. Materialet har bearbetats, kartlagts och analyserats med hjälp av ett enkätprogram samt ett ordbehandlingsprogram för att få fram frekvensen av de mest förekomna nyckelorden från respondenternas svar. Resultatet visade att hälften av alla tillfrågade vårdnadshavarna inte vet om deras barns förskola har tillgång till en specialpedagog. Många av vårdnadshavarna ansåg sig inte ha fått tillräckligt med information kring specialpedagogens arbetsuppgifter, där de inte alls vet vad som ingår i det specialpedagogiska uppdraget. De vårdnadshavare som gett exempel på vilka arbetsuppgifter som de tänker ingår i uppdraget där förekommer begreppet ”behov” flest gånger. De skriver bland annat att specialpedagogerna skall tillgodose och bemöta barnens särskilda behov. Nästan hälften av vårdnadshavarna visste inte hur de önskade att specialpedagogens insatser skulle se ut eller vilken hjälp de själva skulle vilja ha utan önskade istället få mer information om specialpedagogens arbetsuppgifter och hur de kunde ta kontakt med specialpedagogen vid behov. Studien ger en ökad medvetenhet till hur viktigt det är med information kring de specialpedagogiska resurser förskolan eventuellt har tillgång till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)