”Jag hade nog bara varit skuggan av vad jag är idag” - En kvalitativ studie om Mixed Martial Arts betydelse för dess manliga utövare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Mixed Martial Arts (MMA) är en kampsportsgren som blandar tekniker från diverse andrakampsporter och där utövaren växlar mellan brottning, så kallad grappling (brottning medlås), samt stående kamp. Sporten har tidigare mött på hårt motstånd och diskuterats en hel delbland annat i media, men dess popularitet har växt mycket det senaste decenniet. Många somidag väljer att börja träna kampsport väljer just MMA.Syftet med uppsatsen är att undersöka vad MMA fyller för funktion för dess utövare. Fokusligger i att undersöka hur stor påverkan MMA har i utövarens liv och hur man kopplar ihopMMA med sin egen identitet. Detta gör vi genom att med MMA-utövares egna berättelserexemplifiera hur detta kan ta sig till uttryck.Studien genomfördes med en kvalitativ undersökningsmetod och det empiriska materialet harsamlats in genom totalt fyra individuella intervjuer. Vårt urval innefattade killar som utövarMMA och har gjort det i två år som minst. Informanterna är mellan 26-32 år gamla. För attförstå resultatet på studien har vi använt oss av teoretiska perspektiv och begrepp rörandeidentitet och självidentitet, socialkonstruktionism och socialt stigma så väl som teorierrörande det som beskrivs som ett senmodernt samhälle.Huvudresultatet i studien visar att MMA har en stor och tydligt positiv inverkan påindividerna som vi har intervjuat, samt att individen är en del av ett MMA-kollektiv. Sportenär så betydelsefull för deras identitet att de inte kan föreställa sig att vara utan vare sigträningen eller den kamratskap som finns inom kollektivet. MMA har varit en centralanledning till en stärkt självkänsla och självförtroende hos utövarna och författarna diskuterarhur detta bidragit till ett utformande av en MMA-identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)