CHILDISM SOM TEORETISK LINS En systematisk forskningsöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Genom att konstatera att det råder en oroväckande problematik om att barn som marginaliserad grupp utsätts för åldersdiskriminerande orättvisor behöver ett tydligt teoretiskt ramverk utvecklas i studier där barns livssituationer och livsvillkor studeras. För att childism ska kunna bli en vetenskaplig teori behöver begreppet en tydlig inramning. Den systematiska forskningsöversikten har därför som syfte att undersöka hur begreppet childism definieras. Med ett globalt perspektiv på barns livssituationer och livsvillkor lyfter forskningsöversikten teoretiska och kontextuella innebörder av begreppet. Genom en tematisk analys belyses viktiga aspekter och relevanta faktorer som påverkar hur childism uppfattas och skildras i vetenskaplig forskning. Forskningsöversikten hoppas därmed induktivt kunna syntetisera definitioner av begreppet childism utifrån ett urval forskningsartiklar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)