Energiförsörjning med solenergi genom användning av solcellspaneler : Ett implementeringsförslag för Rosendals Trädgård

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Denna rapport redogör för ett projekt inom området industriell teknik och hållbarhet. Studien utreder möjligheten att tillämpa en förnyelsebar energikälla där solenergi skall utvinnas genom solceller. Energin som utvinns skall till en viss grad leda till energiförsörjning hos Rosendals Trädgård. Verksamhet har valts som ett hypotetiskt förslag på hur man kan anpassa, beräkna och implementera solceller. För att uppnå ett realistiskt förslag har företaget HP Solartech används som ett “verktyg” och teoretiskt stöd kring solcellstekniker och beräkningsmodeller. Syftet med detta projekt var att ta fram beslutsunderlag för Rosendal, med hjälp av att använda HP Solartechs simuleringsprogram för solcellsanläggningar. Resultatet visade att en solcellsanläggning på Rosendal skulle täcka 24% av den årliga energiförbrukningen och ge en kostnadsbesparing på SEK 160 900.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)