Belöningssystem som styrmedel för kvalitetsmål : En studie om den svenska telekombranschen

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Telekombranschen står inför flera utmaningar, fokuset för den här studien handlar om utmaningen med kvalitetsmål. För den här studien blev det naturligt att undersöka problematiken genom att studera de anställda inom branschen. Den här studien utforskar vad som motiverar de anställda att arbeta kvalitativt med de tjänster som erbjuds kunderna, studien fokuserar på fem olika ledare i fem olika organisationer och anställda med olika säljandebefattningar. Studien undersöker belöningssystem och hur dessa är tänkta att motivera medarbetare att nå sina målbilder men även om organisationerna tenderar att lyfta fram vissa mål framför andra. I studien används både semistrukturerade intervjuer samt ett kvantitativt enkätutskick för att samla in data. Studien baseras på etablerade teorier inom marknadsföring, management samt psykologi. Det empiriska datamaterialet analyserades med stöd från teorierna vilket gav slutsatsen att belöningssystemen i branschen tyder på att vara missriktade i den utsträckning att det kan ha en påverkan på medarbetarnas motivation och deras driv för att arbeta för en hög kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)