Läsinlärning/läsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Gabriella Olsson; [2006]

Nyckelord: läsinlärning läsutveckling;

Sammanfattning: Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärare ser på sitt arbete med läsinlärning bland sina elever. Hur arbetar lärarna i sina respektive klasser med detta, vilken metod/metoder använder de sig av? Vidare kommer jag också att undersöka vad eleverna tycker om läsning. För att uppnå mitt syfte har jag valt att intervjua både lärare och elever på en skola. Resultaten av min undersökning visar att lärarna menar att man ska se till varje elevs individuella läsutveckling där vi inte låser oss vid en speciell inlärningsmetod utan istället arbetar utifrån varje elevs behov och erfarenheter. Det är även viktigt att vi får eleverna att tycka läsning är roligt. Detta mål når man bland annat genom att arbeta efter lusten väg där eleverna känner glädje och inspiration till läsning samt att eleven får läsa skönlitterära böcker där de kan relatera till sig själva. Elevernas tankar om läsning stämmer till stor del in på lärarnas mål med undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)