Utmaningar och möjligheter : En kvalitativ studie om undervisning i engelska för nyanlända elever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att bidra med en förståelse för vilka möjligheter och utmaningar lärare i engelska på högstadienivå möter i undervisningen av nyanlända elever oavsett deras tidigare bakgrund och kunskaper från tidigare skolgång. I studiens bakgrund definieras begreppet nyanlända elever enligt skollagen och Skolverkets kartläggning av nyanlända elevers tidigare kunskaper och skolgång redovisas. Därefter definieras begreppen förberedelseklass och integration. Studiens metod är kvalitativ och genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med sju lärare från två olika kommunala grundskolor. Studiens data analyserades utifrån Vygotskijs sociokulturella teori som innebär att människors språkinlärning sker genom interaktion och kommunikation med varandra, samt med hjälp av stöttning (Vygotskij, 2001). Resultatet visade dels att lärarna och de nyanlända eleverna möter utmaningar i engelskundervisningen, dels de olika arbetssätt som lärarna använder för att hjälpa nyanlända elever att nå kunskapsmålen och att lyckas bättre i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)