Oplanerad återinläggning av patienter till thoraxintensivvårdsavdelning från vårdavdelning

Detta är en Master-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Årligen genomförs ca 2,5 procent oplanerade återinläggningar av patienter inom intensivvården. Det finns flera riskfaktorer som kan påverka vårdförloppet och som leder till återinläggningar. Thoraxintensivvårdavdelning (TIVA) har en högspecialiserad intensivvård med övervakning av alla vitala parametrar och hög personaltäthet. Efter att patienten anlänt till vårdavdelningen kan komplikationer tillstöta med svikt i en eller flera vitala parametrarna, vilket resulterar i återinläggning till TIVA. Effekter av dessa oplanerade återinläggningar är bland annat ökat lidande för patienterna och en ökad vårdtid på TIVA. Specialistsjuksköterskan inom intensivvård har ett ansvar att utifrån observation av alla vitala parametrar besluta om den optimala vård som leder till att patienten stabiliseras i hälsostatus samt blir bedömd att skrivas ut från enheten. Syfte: Att beskriva sjuksköterskan observerade symtom och tecken bland patienter som återinläggs på TIVA inom 72 timmar efter genomgången hjärt-/lungkirurgi. Metod: En retroperspektiv journalgranskningsstudie av återinläggningar till TIVA från vårdavdelning. En manuell granskning av 26 journalerna gjordes. Data insamlas preoperativt fram till återinläggning. Fokus var på sjuksköterskans observationer och dokumentation av vitala parametrar. En deskriptiv analys med hjälp av SPSS gjordes för att få fram en beskrivande och detaljerad bild av symtom och tecken som kan uppkomma och som leder till återinläggning. Resultat: Av 1097 opererade patienter var det 26 (2,3 %) som återinlades inom 72 timmar till TIVA. Symtom och tecken som visar cirkulation-, respiration- och kommunikations-svikt var de vanligaste förekommande vid återinläggning till TIVA. Slutsats: Återinläggning inom 72 timmar till TIVA från vårdavdelning efter genomgången hjärtoperation är associerad med ett flertal symtom och tecken såsom lågt blodtryck, initialt försämrad respiration samt desorientering. Att observera allvarliga symtom och tecken efter avancerad kirurgi kräver kvalificerad bedömning, analys och åtgärdsförslag av specialistsjuksköterska och allmänsjuksköterska på vårdavdelning, för att patienten skall få rätt vårdinsats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)