Inköp från Kina : En undersökning om vilka svårigheter småföretag möter vid inköp från Kina

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Författare: Björn Gorton; Jesper Olsson; Tomas Tu; [2011]

Nyckelord: Logistik;

Sammanfattning: Examensarbete, civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, logistik, 2FE02E, VT 2011 Författare Björn Gorton, Jesper Olsson och Tomas Tu Handledare Petra Andersson Titel Inköp från Kina: En undersökning om vilka svårigheter småföretag möter vid inköp från Kina Bakgrund Världen är under förändring och företag idag sprider sin verksamhet i en global marknad. Med dessa förändringar uppstår det nya förutsättningar för att öka lönsamheten och det blir allt vanligare att företag söker nya källor till billigare inköpspriser. Kina har under en tid varit en populär marknad för europeiska företag och på senare tid har även småföretag börjat söka sig dit. Mindre företag arbetar med annorlunda förutsättningar gällande tid och resurser och det är därför intressant att se huruvida detta påverkar de faktiska problemen som kan uppkomma vid inköp av varor från Kina. Syfte Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka problem som småföretag stöter på när de köper in varor från Kina, se vilken bakgrund som föreligger vid dessa problem och hur våra intervjuade företag har åtgärdat dem. Metod Författarna har i uppsatsen använt oss av en kvalitativ forskningsmetod där de utfört intervjuer med fem olika företag som följer, Flugorna, Galvin Green, Hall Miba, Vartex och Vendotec. Ett deduktivt angreppssätt har använts där en teoretisk referensram har byggts upp som sedan har använts för att formulera våra intervjufrågor. Teori Den teoretiska referensramen innehåller generella teorier som har med inköp från Kina att göra. Mycket av den teori som presenteras är baserade på större företag, där ämnesområden såsom kulturella skillnader, ledtider, volym, kapitalbindning och kvalitetssäkring. Eftersom uppsatsens syfte är att se på vad småföretag stöter på vid inköp från Kina och vilka åtgärder som kan användas för att lösa dessa, blir analysen en jämförelse mellan vad teorin säger med vad de intervjuade företagen säger. Slutsatser Slutsatsen visar att dessa generella ämnesområden som teorin tar upp om stora företag vid inköp från Kina även uppstår hos småföretag. De bemöter samma typ av problem såsom, kulturella skillnader, ledtider, volym, kapitalbindning och kvalitetssäkring. Dock hittades vissa saker som inte behandlats i den teoretiska referensramen, exempelvis förskottsbetalning och agenter som enbart kom fram under intervjuerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)