Behöver skolan ett bibliotek? : En kvalitativ studie av lärares syn på skolbibliotekets roll för elevers läsmotivation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Det centrala ämnet för studien är skolbibliotekets roll för elevers läsmotivation. Tidigare forskning har visat att det saknas kunskap inom området. Det har också visat sig att det skiljer sig mellan olika skolors skolbibliotek även om Skollagen trycker på att det ska finnas en likvärdighet för elevers tillgång till skolbibliotek. Studiens syfte med denna uppsats är att öka kunskapen om hur lärare uppfattar skolbibliotekets roll för att främja elevers läsmotivation vid skolor i Sävsjö kommun. För att undersöka lärarnas uppfattningar om skolbibliotekets roll för elevers läsmotivation används den sociokognitiva motivationsteorin i kombination med en kvalitativ analys med semi-strukturerade intervjuer. I studien intervjuades åtta olika lärare på fyra olika skolor i Sävsjö kommun. Detta för att se på likheter och skillnader inom kommunen. Det har visat sig i studien att det finns goda förutsättningar för skolbiblioteket att fungera som en motivationshöjare i form av det utbud som erbjuds samt lärares arbete med att inkludera skolbiblioteket i undervisningen. Utbudet i skolbiblioteken uppdateras årligen med nya böcker som lärare och elever får vara med och tipsa om. Samarbetet mellan lärarna och de ansvariga i skolbiblioteken/skolbibliotekarierna är näst intill obefintligt även att det visat sig att ett gott samarbete gynnar elevers läsmotivation. Trots detta finns det en efterfrågan att öka samarbete från båda parterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)