Vi äro musikanter, men vill färre och färre spela basfiol och flöjt? : En kvalitativ studie av barns val av instrument till den frivilliga musikundervisningen.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

Sammanfattning:

Studien syftar till att få en djupare insikt i hur sociala och kulturella faktorer påverkar barn och ungdomar i deras val av instrument för studier på en kulturskola. I bakgrundskapitlet presenteras tidigare forskning och annan relevant litteratur inom studiens ämnesområde. Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av det sociokulturella perspektivet. Studiens metod utgörs av den kvalitativa intervjun. Sex nybörjare, tre flickor och tre pojkar i åldrarna 8-10 deltog i studien. I resultatet framkommer att omgivningen, media, musikskolan och barnet själv är faktorer som på olika sätt har påverkat barnen i deras val av instrument. Framförallt visas på att förebilder har haft en inspirerande påverkan och att informanterna bildade sig en egen uppfattning av vilka instrument de gillade och ogillade om de hade fått prova på att spela dessa. Även diskussionen lägger tonvikt på förebilder och barns egen uppfattning om val av instrument. Detta diskuteras i relation till tidigare forskning samt det sociokulturella perspektivet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)