Vad påverkar den hjärtopererade patientens upplevelser under rehabiliteringen

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Mairone Bengtsson; [2006-11-20]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Vad är det som påverkar den hjärtopererade patientens upplevelser efterhjärtoperationen? Att patienten känner sig välinformerad och har stöd ifrån närstående i sittdagliga liv är viktigt för en lyckad rehabilitering. Sjuksköterskan kan assistera patienten tillsjälvinsikt och självförståelse så att hon/han själv kan utveckla kunskap och skicklighet.Syfte: Studien belyser vad det är som påverkar patientens upplevelser efter en hjärtoperation.Metod: Litteratursökning. Datainsamling är gjord via databaserna PubMed/Medline ochCINAHL.Resultat: Upplevelsen i samband med en hjärtoperation är individuell. Ålder och kön ärnågra faktorer som kan ha påverkan på hur patienten upplever sin rehabilitering. Patientersom upplevde att de hade familjens stöd och ett socialt nätverk, var mer positivt inställda tillsin rehabilitering. Den första tiden hemma upplevde många patienter oro/ångest och hadesvårt att bemästra sitt dagliga liv. Studier visade dock på att ju längre tiden går desto bättreblir patienten på att klara sitt dagliga liv. De patienter som uppgav en lägre upplevdlivskvalitet var de yngre (34-55år) och de som hade långvarig smärta, över 1 år efter sinoperation.Resultat: Att bli hjärtopererad är en traumatisk händelse för patienten och deras närstående.Oro inför att patienten skall bli utskriven ifrån sjukhuset är stor hos de närstående, de tyckeratt de får ta ett allt för stort ansvar. Den information som patienten och deras närstående fick isamband med sin operation var otillräcklig. Patienten ville ha haft mer information undersjukhus vistelsen och ett bättre stöd inför sin hemgång. Oro gjorde att information som gavsunder vårdtiden inte uppfattades av patienterna. Att få ett utskrivningssamtal tillsammans meden sjuksköterska inför hemgång var ett önskemål som flera patienter uttryckte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)