Förtroendet för fastighetsmäklare

Detta är en M1-uppsats från Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap

Författare: Stina Major; [2012]

Nyckelord: Fastighetsmäklare; Förtroende; Media;

Sammanfattning:

De senaste tio åren har undersökningar genomförts av bland annat Mäklarsamfundet (Wörmann, 2006) och Fastighetsbyrån (Fastighetsbyrån, 2010) där svenska folkets förtroende för mäklare granskats. I Fastighetsbyråns undersökning från december 2010 framkommer det att endast fem procent av svenskarna har högt förtroende för mäklare i allmänhet. Samtidigt presenterar flera stora kedjor att de har mer än 70 procent nöjda kunder, vilket kan verka något motsägelsefullt.

Detta arbete syftar till att undersöka vad skillnaderna i dessa siffror beror på och vad som påverkar kundnöjdheten hos mäklares kunder. Detta görs genom intervjuer med personer som har olika förhållanden till mäklare för att se om åsikterna hos grupperna skiljer sig åt. Fem mäklarfirmor har dessutom ombetts delta för att ge en klarare bild av hur de mäter sin kundnöjdhet.

De personer som deltagit i studien har angett att de inte baserar sina åsikter och synpunkter angående mäklare på en stereotyp, utan på egna erfarenheter. Ingen av de tillfrågade uppger att media har spelat in och påverkat deras bild av fastighetsmäklare. Istället är det enskilda mäklare som presterat eller underpresterat i förhållande till köpare och säljares förväntningar som bidragit till den bild de har av fastighetsmäklare.

Information, öppenhet och ärlighet är de gemensamma nämnare som både köpare och säljare efterlyser hos en bra mäklare. Det är inga stora förändringar som behövs för att skapa ett bättre rykte och öka förtroendet för mäklarkåren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)