Livet efter en brännskada

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Brännskador kan innebära ett trauma som kan leda till bestående ärrbildning och stor påverkan på den drabbade personens liv. Den fysiska läkningsprocessen pågår parallellt med bearbetning av traumat och anpassning till livet. För att påskynda läkningen behövs kunskap om hur personer med brännskador upplever sin brännskada och sina ärr. Sjuksköterskan har en viktig funktion både i den akuta och långsiktiga omvårdnaden av personer med brännskador. Det är av stor vikt att arbetet sker personcentrerat eftersom personer med brännskador upplever sitt trauma och sina ärr på olika sätt och eftersom bearbetningen är individuell. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att leva med bestående ärrbildning efter en brännskada. Genom innehållsanalys bearbetades 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Det framkom att livet påverkades i stor utsträckning både fysiskt och psykiskt efter en brännskada med bestående ärr. Kroppen upplevdes annorlunda, smärtsam och mer närvarande. Personer med brännskador upplevde psykisk ohälsa till följd av smärta, trauma och förändrat utseende. De upplevde hinder i det dagliga livet och det tog lång tid att acceptera att livet förändrats. Litteraturstudien bidrar till ökad förståelse kring personers upplevelser av en brännskada och kan ligga till grund för sjuksköterskors vidareutbildning inom smärtproblematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)