Personers upplevelser av att leva med en demenssjukdom : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn på ett flertal neurologiska sjukdomar som karakteriseras av progressiv minnesförlust, minskad förmåga till abstrakt tänkande, försämrad beslutsförmåga, personlighetsförändring samt svårigheter att förstå och tolka olika föremål och situationer. Uppskattningsvis finns det cirka 36 miljoner människor i världen som har en demenssjukdom. I takt med att befolkningen blir äldre ökar antalet personer med demenssjukdomar, därför är det viktigt att förstå hur personer upplever sjukdomen, för att möjliggöra utveckling inom demensvården  Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att leva med en demenssjukdom.  Metod: En litteraturöversikt med en beskrivande design. Sammanställningen är baserad på 10 vetenskapliga kvalitativa originalartiklar från databasen PubMed. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades med manifest innehållsanalys som metod. Afaf Melies Transitionsteori användes som teoretisk referensram.  Resultat: Det framkom att personer upplevde livet med en demenssjukdom olika och de beskrev blandade känslor om den nya livssituationen och hur framtiden skulle komma att bli. Fyra kategorier identifierades; “upplevelsen av demensdiagnosen”, “påverkade relationen inom familjen”, “upplevelsen att bevara jaget” och “hantera den nya situationen”.  Slutsats: Känslorna inför demenssjukdomen och diagnosen präglades av olika attityder och synsätt. En stor del av det nya livet med sjukdomen innebar att personerna försökte upprätthålla sin autonomi och hitta olika strategier för att hantera sjukdomen. Som sjuksköterska är det viktigt att ha en djupare förståelse för hur det är att leva med en demenssjukdom, för att kunna ge en god omvårdnad och möjliggöra att personerna upplever stabilt tillstånd trots en kronisk progressiv sjukdom. Därav är det betydelsefullt med fortsatt utbildning inom detta område. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)