Flerspråkiga elevers utveckling i matematik genom kommunikativ undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Många elever i dagens samhälle är flerspråkiga och kommer till skolan med olika bakgrunder, vilket gör att många olika förväntningar och normer ska samspela. Det gör att lärare behöver kunskaper om hur undervisningen kan formas utefter detta. Syftet med studien är att undersöka hur flerspråkiga elever på en skola i Malmö upplever kommunikativ undervisning samt vilka förutsättningar de ges av att använda båda språken som resurser i utvecklingen. Studien utgår från kvalitativa metoder i form av intervjuer med elva elever och två lärare på en skola. Anledningen till denna begränsning är för att kunna göra en djupare analys av eleverna i en årskurs och koppla detta till lärarnas intentioner med språkutvecklande undervisning i matematik. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv med språk som främsta redskap samt ur ett sociopolitiskt perspektiv där olika maktpositioner kan uppstå beroende på hur väl eleverna behärskar det svenska språket. Många elever på skolan uttrycker att de helst uttalar sig på svenska, men att de först tänker på sitt modersmål i huvudet och sedan översätter det till svenska innan de uttrycker sig. Det visar på modersmålets betydelse och att det kan leda till vissa begränsningar i språkbruket. Båda lärarna indikerar att elever med andra bakgrunder kommer till skolan med olika föreställningar av undervisning i matematik. Vidare uttrycker lärarna att elever med andra modersmål än svenska uttalar sig mer begränsat. Lärarna är positiva till att eleverna använder två språk samtidigt i undervisningen genom kodväxling och transspråkande. Detta är däremot inget de arbetar aktivt med. Eleverna upplever att de hör fler språk samtidigt i klassrummen men att det är begränsat till de språk som är mest dominerande, svenska och arabiska. De elever som är ensamma om sitt modersmål växlar inte mellan språken och kan inte använda sig av sitt modersmål i undervisningen i samma utsträckning. Slutsatsen i studien är att lärare behöver låta alla elever få växla mellan svenska och elevens modersmål för att utvecklas i matematik och därmed dela gemensamma attityder, normer och värderingar i klassrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)