Upplevelser av ett hälsofrämjande ledarskap bland chefer på Sparbanken Rekarne : Bedrivande av ett hälsofrämjande ledarskap hos en privat aktör

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Problemformuleringen visar på att det fortfarande inte finns tillräckligt med forskning kring det hälsofrämjande ledarskapet. Bakgrunden tar upp arbetets betydelse för folkhälsan med ur ett nationellt perspektiv, men även internationellt. Vidare belyser bakgrunden vikten av ett ledarskap i praktiken, begreppsförklaringar samt ett teoretiskt ramverk.  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur chefer hos en privat aktör upplever betydelsen samt bedrivandet av ett hälsofrämjande ledarskap. Metod: En kvalitativ forskningsmetod med en semideduktiv ansats har genomförts. Via en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor har intervjuer genomförts med åtta chefer hos Sparbanken Rekarne. Resultat: Resultatet visar på att hälsofrämjande ledarskap som begrepp är svårt för chefer att definiera. Resultatet visar på att Sparbanken Rekarne redan idag arbetar hälsofrämjande med ledarskapet. Cheferna upplever att de är tydliga i sitt ledarskap samt visar stor respekt och tillit till sina medarbetare. Resultatet visar även på att cheferna är tillgängliga för sina medarbetare och finns där som stöd. Diskussion: Genom att chefer oavsett hos vilken aktör de arbetar får utbildning i det hälsofrämjande ledaskapet kommer aktörer att få starka och trygga samt modiga ledare för framtiden. Vidare behöver forskningen fokusera mer på chefernas perspektiv och inte så mycket på arbetsplatsen. Slutsats: Slutsatserna som framkommit under studiens genomförande är att cheferna hos den privata aktören inte är bekanta med begreppet hälsofrämjande ledarskap. Cheferna upplever inte att de bedriver ett hälsofrämjande ledarskap, utan att det mer handlar om medarbetarnas hälsa. Fortfarande behöver mer forskning genomföras för att det hälsofrämjande ledarskapet skall bli vedertaget som begrepp inom arbetslivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)