Idrottslärares syn på simundervisning i gymnasieskolor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka idrottslärares syn på simundervisningen i gymnasieskolan. Studien har följande frågeställningar: Hur ser lärare på simkunnighet? Hur legitimeras simundervisningen som innehåll i ämnet idrott och hälsa? Hur undervisar och bedömer lärarna simning i ämnet idrott och hälsa

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra kvinnliga lärare inom ämnet idrott och hälsa på fyra olika gymnasieskolor i Stockholms kommun. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. Skola valdes ur geografi- och logistiksynpunkt.

Alla lärarna ansåg att simkunskap är väldigt viktigt och de legitimerar simningen antingen efter egna erfarenheter eller efter säkerhets- och livräddningsaspekten. Vad gäller bedömningen utgick vissa lärare från säkerhets- och livräddningsaspekten medan andra bedömde efter egen bedömningsmall eller efter komplexa rörelser. Simundervisningen som lärarna hade var lika för de flesta i och med att man hade simning (motionssim) eller livräddning. Vissa lärare hade även vattenlekar eller teori om drunkningstillbud, vilket samtidigt skilde dem lite åt. En lärare skilde sig mycket åt från de andra då hon inte undervisade praktiskt i simning på grund av ekonomiska skäl

Simning är ett viktigt moment i ämnet idrott och hälsa samt att undervisningsmetoden inte skiljer sig åt så mycket mellan lärarna på de fyra olika gymnasieskolorna. Anledningen till att lärarna vill genomföra simning i gymnasieskolan beror mycket på att de värderar simningen högt själva, de är överens om att simundervisningen är väldigt viktig av olika anledningar. Lärarna använder sig av det som står i kursplanen för idrott och hälsa (säkerhets- och livräddningsaspekten) när de legitimerar simundervisningen, men tolkar och omvandlar innehållet i läroplanen mycket fritt gällande undervisningens innehåll samt bedömning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)