Vuxna diabetespatienters upplevelser av egenvård : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Sammanfattning   Bakgrund: Diabetes mellitus är folksjukdom med hög incidens både globalt och i Sverige. Egenvård är viktigt behandlingskomplement i diabetesbehandlingen, vilket patienter behöver utföra själva med syfte att undvika sjukdomskomplikationer och att leva ett hälsosamt liv trots sjukdomen. Egenvård vid diabetes omfattar blodglukoskontroll, läkemedels- och kosthantering samt fysisk aktivitet. När patienterna brister i sin egenvård behöver de hjälp och stöd från hälso- och sjukvården samt sin omgivning. Syfte: Att beskriva vuxna patienters upplevelser av egenvård vid Diabetes Mellitus Typ1 och Typ2.  Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ design och induktiv ansats. Innehållsanalys gjordes i fem steg.  Resultat: Presenteras i 3 huvudkategorier och 8 subkategorier.  Psykologiska påfrestningar vid egenvård:  Att känna utmattning och Att känna skam och skuld.  Egenvården påverkar vardagen: Att uppleva utmaningar kring kosten, Att uppleva hinder för fysisk aktivitet, Att uppleva svårigheter kring blodglukosmätningar och läkemedelshantering.  Motivation och stöd till egenvård: Att hitta motivation till egenvård, Att ha stöd från omgivningen, Att ha stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen.  Slutsats: Egenvård vid diabetes upplevs som utmaning för patienter, vilket är fysisk och psykisk påfrestande och kräver stöd och uppmuntran från sjukvårdspersonal och närstående. Kunskap och information anpassad efter patienten bidrar till en god egenvårdshantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)