Men hallå det ingår i mitt jobb : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares syn på samarbete med vårdnadshavare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Det kan vara svårt för unga att orientera sig bland möjliga framtidsvägar, därför finns studie- och yrkesvägledare som stöd i grundskolan. Vårdnadshavare kan vara betydelsefulla i ungdomars beslutsfattande. Vi blev därför nyfikna på om, och i så fall hur, vårdnadshavare kan engageras på ett positivt sätt. I denna c-uppsats görs en kvalitativ intervjustudie med sex studie- och yrkesvägledare, verksamma i grundskolan. Syftet är att undersöka hur studie- och yrkesvägledarna arbetar med att involvera elevernas vårdnadshavare i vägledningsarbetet. Undersökningen har en bred ingång tillämnet och resultatet berör en mängd olika aspekter på ämnet såsom praktiska tillvägagångssätt, möjligheter och problem. Resultatet analyseras främst genom samverkansteori. En slutsats vi kom fram till är att studie- och yrkesvägledarna ser möjligheter och har intresse av att involvera vårdnadshavare i elevernas vägledning, trots att de inte involverar dem i någon större utsträckning i dagsläget. Skolorna har stora lokala skillnader i förutsättningar för olika arbetssätt. En annan slutsats vi kom fram till är att vägledarna är fria att lägga upp sitt arbete som de själva vill, men att det kan ses som ett hinder att det inte finns uppdrag från ledningen att söka utökad samverkan med vårdnadshavare och därmed ingen anpassad resurstilldelning. Vi uppfattar ett behov av ökad kunskap om hur involvering av vårdnadshavare skulle kunna bidra till att nå målen för studie- och yrkesvägledningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)