“JAG LA NER SKITEN” - En kvalitativ studie om fyra kvinnors upphörandeprocesser från kriminalitet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att få en inblick i två svenska och två amerikanska kvinnorsupphörandeprocesser från kriminalitet. Vi vill undersöka vad som har motiverat kvinnorna till attta avstånd från kriminaliteten, hur de gått tillväga för att göra detta och vad som påverkar derasåterintegrering in i samhället. Vi vill även undersöka om deras avvikande medför en upplevelseav stigmatisering. Frågeställningar:➢ Vad motiverade de fyra kvinnorna till att upphöra med kriminalitet och hur gick detillväga?➢ Vad har underlättat eller försvårat kvinnornas återintegrering in i samhället?➢ Upplever kvinnorna att de är stigmatiserade till följd av deras avvikande och i så fall påvilket sätt?Metod och material: Kvalitativa semistrukturerade intervjuerHuvudresultat: De fyra kvinnorna som har medverkat i studien har helt eller delvis genomgåttlyckade upphörandeprocesser från kriminalitet och missbruk. Huvudresultatet visade att det intenödvändigtvis krävdes dramatiska vändpunkter i livet för att motivera dem till upphörandet. Treav fyra kvinnor uppgav istället att de till slut “fick nog” av den pågående livssituationen. Derasupphöranden krävde dock både egen vilja, förändringar i deras sociala miljö (som exempelvis attbryta kontakten med tidigare umgängeskretsar) och externa “hooks” i form av hjälp frånkvinnokooperativ. Resultatet visade att de kvinnor i studien som levt ett helt liv i utanförskapupplevde att det var särskilt svårt att återintegreras in i samhället, eftersom de aldrig har levt ettliv som överensstämmer med vad som anses vara “normalt”. Kvinnorna upplevde också att devar stigmatiserade på grund av deras förflutna, men fann gemenskap hos ett fåtal personer medliknande erfarenheter. Genom kvinnokooperativen gavs de verktyg för att anpassa sig till ett nytt,“normalt” liv i samhället utifrån sina egna förutsättningar. Framtidshopp och att hitta ett nyttsyfte med livet var sedan av stor betydelse för en lyckad upphörandeprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)