Fördel för försiktiga?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Fördel för försiktiga? Seminariedatum: 3/6 2019 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15 högskolepoäng. Författare: Jesper Lindgren, Philip Nossmy och Adam Persson Handledare: Anamaria Cociorva Fem nyckelord: Kreditbetyg, betingad konservatism, redovisning, Standard & Poor’s, regressionsanalys. Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan graden av betingad konservatism i företags redovisning och deras kreditbetyg. Metod: Studien har använt Ball and Shivakumar (2005) metod för att beräkna betingad konservatism. Capital IQ har använts som databas för inhämtning av finansiella data och kreditbetyg. Paneldata har använts för att undersöka sambandet med hjälp av linjär regressionsanalys i programmet Eviews. Teoretiska perspektiv: Tidigare forskning om betingad konservatismens i redovisningen, kopplat till efterfrågan för och implikationer av konservatismen i redovisningen. Även studier som undersökt hur olika nyckeltal påverkar kreditbetygen. Empiri: Studien analyserar publika bolag med ett kreditbetyg från Standard & Poor’s under perioden 2011–2018. Studien använder sig av bolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Kreditbetygen och den finansiella informationen för vardera bolag har inhämtats från S&P:s databas Resultat: Studien finner inget samband mellan betingad konservatism och kreditbetyg, den finner däremot ett starkt samband mellan totala tillgångar och kreditbetyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)