Svenska - mitt nya språk. En kvalitativ undersökning om lärares och elevers uppfattning om faktorer som påverkar andraspråksinlärning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Dagens samhälle har blivit alltmer mångkulturellt. På grund av olika orsaker flyttar människor till Sverige. Några vill ha ett bättre liv, några vill börja något nytt, några är tvungna att fly från sitt hemland, men det är en ny fas för dem som har kommit hit. Nya möjligheter, nya planer, nytt hopp blandar sig med en stor oro: Hur kommer jag att klara mig i detta helt nya och främmande land? En resa mot att lyckas börjar ofta med svenskaspråksinlärning. För de invandrare som vill lära sig svenska erbjuds språkundervisning inom SFI - svenska för invandrare. Är det lätt att lära sig det nya språket även om man får en sådan hjälp? Vilka faktorer är mest betydande och påverkande för andraspråksinlärning? Syftet med vår uppsats är att undersöka vad både SFI-elever och SFI-lärare anser är de viktigaste faktorerna som bidrar till språkinlärning och utveckling inom ramen av SFI. För att svara på de frågor som ligger till grund för vår uppsats har vi använt en kvalitativ undersökningsmetod och semistrukturerade intervjuer. Vi har valt att genomföra vår undersökning i tre SFI skolor i Göteborg och intervjua tre verksamma lärare (som undervisar svenska för invandrare spår C och spår D) och elever (spår D) som undervisas av dessa lärare. Eftersom vi anser att det är viktigt att fokusera på elevers syn på svenskainlärning inom SFI består vår undersöknings grupp av 40 elever. Eleverna vet ju bäst vilka hinder de möter på sin väg till att behärska språket. Vi Resultatet som vi har fått fram visar att våra informanter är medvetna om de faktorer som enligt forskning påverkar andraspråksinlärning men själva fokuserar de bara på vissa av de faktorerna som de anser är mest betydande. Enligt våra informanter (både lärarna och eleverna) är elevernas erfarenheter, skolbakgrund och motivation de viktigaste faktorerna som påverkar andraspråkinlärningen. Vi anser att en av de viktigaste faktorer som bidrar till eller hindrar för språkinlärning och behärskning är elevernas livssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)