Att orka lyssna på riktigt : Yrkesetik på HVB för ensamkommande flyktingbarn

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

Sammanfattning: Den här studien undersöker etiska uppfattningar hos behandlingsassistenter på HVB för ensamkommande flyktingbarn. Det görs med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra respondenter på två olika boenden. Materialet kategoriseras utifrån de tre normativa etiska teorierna dygdetik, omsorgsetik och dialogetik samt placeras inom en yrkesetisk kontext. Studien ger en inblick i yrkesgruppens villkor och förutsättningar, och målar en bild av det dagliga arbetets många etiska ställningstaganden. Resultatet visar att deltagarna delar liknande yrkesetiska uppfattningar samt upplever att arbetet präglas av relationsskapande mellan personal och de boende. Enligt deltagarna bygger en god relation på ömsesidig respekt och dialog och anses vara avgörande för ett framgångsrikt arbete som behandlingsassistent.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)