Fula och onödiga, men alldeles underbara slangord : Elevers och lärares uppfattning om bruk av slangord i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Slangord har länge varit ett ämne för diskussion. Ofta poängteras att det inte är slangorden i sig som stör det svenska språket, utan snarare att individer har svårigheter med att situationsanpassa sitt språkbruk. Intentionen med föreliggande studie är därmed att undersöka gymnasieelevers och deras lärares uppfattningar om elevernas språkbruk kopplat till slangordsanvändning. Utifrån det undersöks vilka elever, utifrån kategorierna kön och programtillhörighet, som i största mån upplever att de använder slangord i olika skolkontexter. Dessutom undersöks lärares attityder till slang och huruvida de upplever att de behandlar ämnet i sin undervisning. Studien bottnar i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där sociolingvistiken och dess teori om ackommodering möjliggör att undersöka språkliga anpassningar. Materialet består av kvantitativa enkäter som besvarats av svensklärare och deras gymnasieelever. Resultatet visar att de språkliga skillnaderna ifråga om programtillhörighet är mer framträdande än de språkliga skillnaderna avseende könstillhörighet. Den grupp som främst upplever att de minskar sitt bruk av slangord i skolan är flickor på studieförberedande program. Resultatet visar även att lärare generellt upplever att de undervisar om slangord inom ramen för kursen Svenska 1 i förhållande till undervisning om språkvariationer. Slutligen konstateras att de undersökta lärarna har en positiv attityd till slangord, även i klassrummet så länge de förekommer i rätt kontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)