Problemlösningens roll i några läroböcker för matematik i årskurs 4

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Målet med denna studie är att undersöka hur problemlösningsuppgifter är utformade i någraläroböcker och tillhörande lärarhandledningar för matematik i årskurs 4. Studien som gjortsämnar att endast undersöka de uppgifter som benämns som problemlösningsuppgifter. Dåproblemlösning genomsyrar kursplanen för matematik och forskning visar att läroboken ärdominerande i den svenska matematikundervisningen är det relevant att analysera hur problemlösningsuppgifter i läroböcker är uppbyggda samt hur problemlösning skildras i läroböcker samt lärarhandledningar då detta är faktorer som påverkar eleversmatematikinlärning. Studien som gjorts har inspirerats av Brändströms teoretiska ramverk vidanalysen av problemlösningsuppgifterna där samtliga problemlösningsuppgifter i läroböckernahar analyserats. Resultaten i denna studie visar att uppgifter som benämns somproblemlösningsuppgifter i läroböckerna är få till antalet jämfört med övriga uppgifter.Resultaten visar också att ingen av läroböckerna har avsatt ett eget kapitel för problemlösningutan problemlösning används som medel för att lära sig annan matematik, antingen somintroduktion till de olika kapitlen eller som avslutning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)