Den (o)fria leken i förskolans kontext : En kvalitativ studie om förskollärares syn på barns fria lek i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att undersöka hur förskollärare beskriver barns fria lek i förskolan, och de maktstrukturer som kan uppstå mellan vuxna och barn ur ett postmodernt perspektiv. Studiens metodansats är kvalitativ och undersöker ämnet med hjälp av intervjuer som metod. Studiens resultat bygger på nio semistrukturerade intervjuer, och visar att förskollärares subjektiva beskrivningar av barns fria lek kan förstås utifrån vad som kännetecknar en bra lek. En lek som främjar barns utveckling och lärande. Dessutom visar resultatet en beskrivning av hur maktobalansen mellan vuxna och barn tar sig uttryck i förskolans fria lek, vilket ter sig genom vuxnas regler och ramar, samt barns strategier att tänja på dessa. Vidare visar resultatet att förskollärares förhållningssätt till barns strategier att bryta maktkonstruktioner mellan vuxna och barn, kan påverka deras utrymme till subjektskapande och aktörskap i den fria leken. Studiens slutsats visar att den fria leken inte är fri, utan förhåller sig till vuxnas regler och ramar som i sin tur styrs av förskolans styrdokument.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)