IFRS 16 påverkan på jämförbarheten och företagsvärderingar på Stockholmsbörsen : En kvantitativ studie om en ny redovisningsprincip för leasing

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Redovisningen av leasing har länge kritiserats för att väsentliga tillgångar inte redovisats i balansräkningen. I januari 2019 implementerades IRFS 16 som en ny redovisningsstandard för leasing. Standarden innebär att tidigare operationella leasingavtal ska redovisas i balansräkningen som en nyttjanderättstillgång med en tillhörande leasingskuld. Syftet med IFRS 16 är att öka jämförbarheten mellan företag som finansierar tillgångar genom lån och företag som leasar tillgångar. Denna standard kommer förändra finansiella nyckeltal som ofta används av intressenter för att bedöma ett företags finansiella ställning. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur IFRS 16 har påverkat jämförbarheten och företagsvärderingar på Stockholmsbörsen och specifikt i detaljhandelbranschen som förväntas påverkas mest. Studien har genomförts genom datainsamling från 305 företag på Stockholmsbörsen där företagen senare delats in i olika branscher för att undersöka skillnader. Denna studie har tillämpat positiv redovisningsteori som ligger till grund för att analysera resultatet. Resultatet visar en signifikant förändring i samtliga finansiella nyckeltal som undersökts. Detaljhandeln är den bransch som påverkas mest av IFRS 16 där skuldsättningsgraden ökade med 78,23%. Anledningen till varför detaljhandeln påverkas mer än övriga branscher är för att verksamheterna finansieras till stor del genom leasing av lokaler. En ökad skuldsättningsgrad till följd av IFRS 16 leder till en försämrad finansiell ställning trots att den faktiska betalningsförmågan är oförändrad. Detta kan påverka förmågan att attrahera kapital samt möjligheten att förhålla sig till nya och befintliga lånevillkor. Vidare kan en större varians i nyckeltal påverka värderingar av företag till följd av en förändrad jämförbarhet samt högre lönsamhetsmått och högre skuldsättning. IFRS 16 leder även till en ökad transparens genom att leasingavtalen redovisas i balansräkningen mot att tidigare frivilligt redovisats i noterna. Studiens slutsats är att IFRS 16 har en betydande påverkan på jämförbarheten och finansiella nyckeltal på Stockholmsbörsen. Relevansen av vissa nyckeltal kan påverkas och intressenter kommer behöva göra justeringar för redovisningsstandarden. Över tid kan jämförbarheten däremot förväntas öka i och med att nyttjanderättstillgångar och leasingskulder redovisas mer lättillgängligt vilket leder till att intressenter får en bättre förståelse för hur verksamheterna finansieras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)