”Meditation är inte bara en dans på rosor” Oväntade, utmanande och svåra upplevelser kopplade till meditation

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Andreas Frank; [2019-03-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att få en större förståelse för hur icke-religiösa utövare av mindfulness-relaterad meditation beskriver oväntade, utmanande och svåra meditationsupplevelser. Sju semistruktureradeintervjuer genomfördes och analyserades med induktiv tematisk analys. Deltagarna beskrev ett brett spektrum av upplevelser kopplade tilltankar, känslor, perception, identitet och verklighetsuppfattning. Upplevelserna beskrevs som svåra att integrera, obehagliga och skrämmandesamt som en del i en bearbetningsprocess. Vidare beskrev deltagarna en brist på förståelse, både från andra och att och deltagaren själv hade svårt att fulltut förstå upplevelsen. Resultaten pekar mot ett behov av större kunskap om svåra meditationsupplevelser i kliniska sammanhang. Detta kunskapsbehov diskuteras, dels genom hur svåra meditationsupplevelser kan förebyggas, dels med fokus på implikationer för psykologisk behandling och mindfulnessbaserade interventioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)