Bostadsföretagens uthyrningspolicy : En jämförelsestudie mellan bostadsföretag i Stockholmsområdet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: I denna studie har vi undersökt olika bostadsföretags uthyrningspolicy inom Stockholmsområdet samt hur pass lättillgänglig information är om bostadssökningsprocessen via deras hemsidor. Vi vill undersöka om det finns någon skillnad mellan hur bostadsföretag förmedlar sina grundkrav och på vilken nivå dessa ligger för en bostadssökande. Hur påverkar detta samhället och i synnerhet hur påverkar det oss som studenter? Finns det även en skillnad mellan kommunala och privata bostadsföretag i Stockholmsområdet?För att finna svar på frågeställningarna undersökte vi 13 olika privata- och kommunala bostadsföretag; HSB, Ikano Bostad, Wallenstam, Byggvesta, Rikshem, Willhem, HEBA Fastigheter AB, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder, Micasa Fastigheter, Stadsholmen samt Stockholms Studentbostäder. Vi studerade hur företagens respektive uthyrningspolicy var utformade på deras hemsidor samt hur lättillgängligt det var att hitta viss väsentlig information som bostadssökande. Detta blev en jämförelse företagen sinsemellan vilket gav oss en överskådlig bild på vad som bör förbättras inom området.Det visade sig finnas en betydlig skillnad mellan privata- och kommunala bostadsföretag där den största skillnaden var att privata bostadsföretag reglerar sina uthyrningspolicy hårdare än vad de kommunala gör. Alla hemsidor var mer eller mindre dåligt utformade gällande tillgänglighet och språkmöjligheter. Vi behandlade även våra studiefrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv då det anses vara betydande för ett fortsatt fungerande samhälle.Avslutningsvis gavs rekommendationer för bostadsföretagen för att förbättra sina hemsidor och policys. Störst vikt bör läggas på att förbättra möjligheten för alla individer på bostadsmarknaden för att få en bostad. Samt att förbättra bostadsföretagens hemsidor i fråga om transparens och språkmöjligheter, för att utveckla bostadsmarknaden ur ett socialt och teknologiskt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)