Ramverk för holistiskt beslutsfattande vid hantering av outsourcad aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats har fokuserat på att utforma ett holistiskt ramverk för beslutsfattande relaterat till outsourcing för ett internationellt företag beläget i Sverige. Studien initierades då fallföretaget upplevde brister inom kvalitet och höga kostnader för en aktivitet de i dagsläget outsourcar till en extern leverantör. Som följd av detta överväger företaget att backsourca denna aktivitet, men har i dagsläget inget heltäckande underlag för denna typ av beslutsfattande. Det är med intention att underlätta företagets framtida beslutfattande kring hanteringen av bristfälliga outsourcade aktiviteter som denna fallstudie genomförts.   Syftet är att undersöka hur ett företag som ska genomföra en Make-or-Buy (MoB)-process kan skapa ett underlag vilket förser dem med en holistisk utvärdering av nuläget för att underlätta beslutsfattandet kring outsourcing eller backsourcing. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar:   Frågeställning 1. Hur kan ett företag på ett holistiskt sätt avgöra huruvida en aktivitet bör outsourcas eller backsourcas? Frågeställning 2. Hur kan ett underlag se ut för att gynna ett företag som ska fatta beslut kring hur en bristfällig outsourcad aktivitet bör hanteras? Det tillvägagångsätt som använts inom studien för att ge svar på syftet har bestått av en litteraturstudie där en teoretisk referensram fastställts genom att kritiskt granska sekundärdata i form av vetenskaplig litteratur. Denna referensram har sedan använts för att analysera de empiriska fynd som samlats in vid intervjuer och observationer på fallföretaget.   Genom att i analysen mönsterpassa de empiriska fynden mot den teoretiska referensramen har de likheter och olikheter som existerar uppdagats och belysts. Denna analys resulterade i framtagandet av tre alternativa koncept som representerar potentiella tillvägagångsätt utifrån fallstudiens uppdrag. Varje koncept har analyserats för att överväga ändamålsenligheten för alternativen utifrån fallföretagets förutsättningar och vad som kan krävas för att dessa ska bedömas som applicerbara. Resultatet från analysen sammanfattades i ett holistiskt ramverk vilket kan användas som underlag för beslutsfattande inom fallföretaget och andra företag som står inför liknande scenarios. I det framtagna holistiska ramverket presenteras och förklaras fyra kategorier vilka utgör underlaget: identifiera nuläget, Processfaktorer, Ekonomiska faktorer samt Mjuka och Holistiska faktorer. Ramverket rekommenderas att användas som ett hjälpmedel att applicera vid beslutsfattande knutet till outsourcing eller backsourcing.   Detta ramverk ämnar bidra att fylla det gap som idag existerar kring insamlingen av relevanta faktorer inom MoB, samt fylla funktionen som ett standardiserat tillvägagångsätt inför datainsamling för denna beslutstyp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)