Dexamethasone som prevention mot PONV

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Vilka patienter som kommer att drabbas av postoperativ nausea and vomiting (PONV) är svårt att förutse i förväg. Profylaktisk behandling mot PONV kan minska lidande för patienten vilket kan leda till kortare sjukhusvistelse och reducerade sjukvårdskostnader. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att granska och beskriva om dexamethasone given preoperativt reducerar förekomsten av PONV. Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes, SBU:s riktlinjer för litteratursökning användes. Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Pubmed och Cinahl. Totalt inkluderades fem artiklar av medelhög kvalitet. Resultat: Resultatet visade på att 10 % av patienterna fortsatte att kräkas trots behandling och 27 % utan behandling. Riskskillnaden är 17 % mellan grupperna. Slutsats: Litteraturstudien visade på att dexamethasone given preoperativt effektivt minskar förekomsten av PONV.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)